تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
زمان مطالعه: 4 دقیقه
انتشار ۲۹ آذر ۱۳۹۹
تعداد بازدید: 15021
سطح حرفه ای

تجزیه‌ و تحلیل صورت های مالی ﯾﮑﯽ از اصلی‌ترین بخش های تحلیل بنیادی در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮکت هاست. در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ شرکت‌ها سعی می‌شود وضعیت ﺳﻮدآوری، رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ، وضعیت تولید و فروش، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ به‌طور کامل بررسی شود. 

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﻘﯽ و عمودی صورت های مالی

ذینفعان ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻢ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران، بستانکاران و افراد طرف معامله با شرکت می‌توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل های انجام‌ شده ﺑﺮ روی صورت های ﻣﺎﻟﯽ، وضعیت شرکت را به‌طور دقیق بررسی کنند.

 اﮔﺮ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺳﻌﯽ می‌کنند اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ با توجه به وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎری ﺧﻮد، نرخ بهره ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.

 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دو نوع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﻘﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌شود:

۱- تجزیه و تحلیل افقی

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، اﻃﻼﻋﺎت صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دوره ﻣﺎﻟﯽ بر ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎن می‌شود و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت با دوره های قبل، میزان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﯽ سنجیده می‌شود. تجزیه و تحلیل افقی ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ صورت های ﻣﺎﻟﯽ مقایسه‌ای و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽشود.

صورت های مالی مقایسه‌ای

در این روش، صورت های ﻣﺎﻟﯽ در دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ مقایسه و بررسی می‌شوند. تحلیل‌کنندگان بنیادی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ارﻗﺎم صورت های ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﮏ دوره ﺑﻪ دوره دﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می‌کنند و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت جامع‌تری از صورت های ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج می‌شود.

بررسی روند

در ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ، با مبنا قرار گرفتن یک سال به عنوان سال پایه، اﻗﻼم ﻣﻬﻢ صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ می‌شود. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ارﻗﺎم مقایسه‌ای ﺑﺮای دوره های ﻣﺘﻮاﻟﯽ پنج تا ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ را ارائه می‌کنند تا مقایسه های ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم‌ﭘﺬﯾﺮ باشد.

بدیهی است که بررسی روند تغییرات در طول زمان نسبت به مقایسه تنها دو دوره متوالی، دید بهتری نسبت به عملکرد و وضعیت کلی شرکت به تحلیلگر می‌دهد. به عنوان مثال، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ افزایش قابل‌ملاحظه در ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ شرکت در سال ﺟﺎری، غیرعملیاتی و ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎداریا املاک مازادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ شرکت ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺮﯾﺪاری کرده است. بنابراین ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ایجاد شده در چند دوره مالی می‌تواند کیفیت سود و استمرار سودآوری واحد تجاری را بهتر نشان دهد.

۲- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدی

در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدی، ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت موجود در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دو ﮔﺮوه تجزیه تحلیل عمودی در صورت های ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ نسبت های ﻣﺎﻟﯽ طبقه‌بندی می‌شود.

تجزیه تحلیل عمودی در صورت های مالی استاندارد

 در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺗﻤﺎم اقلام موجود در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ به‌عنوان درﺻﺪی از یک‌قلم ﺷﺎﺧﺺ از ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن می‌شوند.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت سود و زﯾﺎن ﺗﻤﺎم اﻗﻼم برحسب درﺻﺪی از ﻓﺮوش و درآمد ارائه خدمات ﺑﯿﺎن می‌شوند ﯾﺎ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ به‌عنوان درﺻﺪی از ﺟﻤﻊ دارایی‌ها بیان می‌شوند.

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی یکی از روش های بررسی وضعیت شرکت هاست که به بیان روابط بین اقلام موجود در صورت های مالی می‌پردازد. در حالت کلی نسبت‌های مالی در چهار دسته نسبت های نقدینگی، نسبت‌های اهرمی (بدهی)، نسبت‌های فعالیت (کارایی) و نسبت‌های سودآوری قرار می‌گیرند.

سوالات متداول

هدف از تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت چیست؟

در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ شرکت‌ها سعی می‌شود وضعیت ﺳﻮدآوری، رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ، وضعیت تولید و فروش، وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ و… ﺷﺮﮐﺖ به‌طور کامل بررسی شود.

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ چند دسته ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌شود؟

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دو نوع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﻘﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدی ﺗﻘﺴﯿﻢ می‌شود.

تجزیه و تحلیل افقی چه مفهومی دارد؟

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، اﻃﻼﻋﺎت صورت های ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دوره بر ﻣﺒﻨﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎن می‌شود. در تجزیه و تحلیل افقی، ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت با دوره های قبل، میزان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﯽ سنجیده می‌شود.

تجزیه و تحلیل عمودی چیست و به چند دسته تقسیم می‌شود؟

در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدی، ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت موجود در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. این روش ﺑﻪ دو ﮔﺮوه تجزیه تحلیل عمودی در صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ نسبت‌های ﻣﺎﻟﯽ طبقه‌بندی می‌شود.

Amir dejman کارشناس بازار سرمایه
Subscribe
Notify of
guest
2 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین پر بحث ترین
Inline Feedbacks
View all comments
غزاله

سلام وقت بخیر….منظور از سال پایه چه سالی در تجزیه و تحلیل افقی ؟

کارگزاری مفید

با سلام
یک سال به عنوان سال پایه مبنا قرار می‌گیرد و اقلام مهم صورت‌های مالی آن سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.