چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

آیا سود سرمایه‌گذاری در صندوق تضمین مفید، تضمین می‌شود؟

خیر. در صندوق تضمین تنها اصل سرمایه تضمین می‌شود. توجه داشته باشید که حداقل مدت سرمایه‌گذاری جهت بهره‌مندی از تضمین اصل سرمایه‌ ۱۸۰ روز است.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟