چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

ترکیب دارایی صندوق تضمین مفید چگونه است؟

پرتفوی صندوق تضمین مفید به‌گونه‌ای است که حداقل ۳۰٪ و حداکثر ۷۰٪ آن سهام و حداقل ۳۰٪ و حداکثر ۷۰٪ آن اوراق با درآمد ثابت باشد. مدیر صندوق بر اساس شرایط بازار و با توجه به این محدودیت‌ها، ترکیب دارایی مناسب را انتخاب می‌کند.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟