چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

نحوه خرید اوراق درآمد ثابت در سامانه‌های معاملاتی چگونه است؟

شرط اصلی ارسال سفارش خرید اوراق درآمد ثابت در بازار اصلی با عدد نماد «۱»، رعایت ارسال سفارش با مضرب ۱۰۰ است. در صورتی که سفارشی به صورت خرد باشد و مضربی از ۱۰۰ نباشد، باید در بازار خرده فروشی خرید شود و برای نماد عدد «۲» در نظر گرفته می‌شود. این نماد در نهایت در پرتفوی سپرده‌گذاری شخص با یک نام واحد نمایش داده می‌شود اما در بازارهای متفاوتی و با دو نام متفاوت خریداری می‌شود. به‌عنوان مثال اگر شخصی قصد خرید ۱۸۹ ورقه از اوراق درآمد ثابت «اراد» را داشته باشد، تعداد ۱۰۰ عدد از آن در بازار اصلی و تحت عنوان اراد۱ و تعداد ۸۹ عدد از آن در بازار خرده فروشی و با نماد اراد۲ باید خریداری شود. سپس درنهایت تعداد ۱۸۹ سهم با نماد «اراد» در پرتفوی سپرده‌گذاری شخص نمایش داده می‌شود.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟