چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

چه کسی اصل سرمایه (آورده اولیه) سرمایه‌گذاران صندوق تضمین مفید را تضمین می‌کند؟

شرکت سبدگردان مفید به عنوان رکن ضامن صندوق تضمین مفید، اصل سرمایه (آورده اولیه) سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند.

پاسخ سوال خود را پیدا کردید؟