نگاهی به مدل‌های ارزش گذاری شرکت‌ها

نگاهی به مدل‌های ارزش گذاری سهام شرکت‌ها

ارزش گذاری ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴک است ﻛﻪ با هدف تخمین ارزش ذاتی یک دارایی انجام می‌شود. ارزش گذاری معمولا بر اساس مقایسه یک دارایی با دارایی‌های ...