سه وضعیت اختیار معامله از لحاظ بازدهی

اختیار معامله و سه وضعیت از لحاظ بازدهی

قرارداد اختیار معامله (Option) قراردادی دوطرفه بین خریدار و فروشنده است که براساس آن خریدار قرارداد، حق(نه الزام و تعهد) دارد که مقدار معینی از ...