بازده سرمایه با استفاده از مدل دوپونت

بازده سرمایه با استفاده از مدل دوپونت (Dupont)

مدل دوپونت چارچوبی برای تحلیل بنیادی است که توسط شرکت DuPont توسعه یافته و در واقع تکنیکی مفید برای تحلیل بخش‌های مختلف بازده حقوق صاحبان ...