کاربرد ضریب بتا در سرمایه‌گذاری

کاربرد ضریب بتا در سرمایه‌گذاری

ضریب بتا (β) معیاری است که براساس داده‌های تاریخی ارزش دارایی‌ها بدست آمده و معرف میزان ریسکی است که سرمایه‌گذار با تصاحب آن دارایی‌ها نسبت به ...