شاخص بورس چیست؟

آشنایی با انواع شاخص های بورس

به صورت کلی، شاخص ابزاری برای ارزیابی تغییرات داده‌های اقتصادی است. شاخص‌ها در بازارهای مالی معیار مهمی برای سنجش سرمایه‌گذاری هستند. شاخص‌ های بورس در واقع ...