شاخص بورس چیست؟

آشنایی با انواع شاخص های بورس

به صورت کلی، شاخص ابزاری است برای ارزیابی تغییرات داده‌های اقتصادی. شاخص‌ها در بازارهای مالی معیار مهمی برای سنجش سرمایه‌گذاری هستند. شاخص های بورس در واقع ...