تفاوت واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی

تفاوت واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی

اغلب صندوق های سرمایه گذاری از نوع کوچک مقیاس هستند، به این معنا که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌انتشار از سوی آن‌ها حداقل پ‍‍نج هزار واحد و حداکثر ...