فرضیه بازار کارا و تاثیر آن بر انتخاب روش تحلیل

بازار کارا

فرضیه بازار کارا یکی از مباحث اصلی در مدیریت سرمایه‌گذاری و زیربنای اصلی اقتصاد مالی و شرط لازم برای تخصیص بهینه منابع مالی در یک ...