گواهی سپرده کالایی پسته

گواهی سپرده کالایی پسته

گواهی سپرده کالایی، ورقه بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن برمقدار معین کالا است و پشتوانه این اوراق، قبض استانداردی است که توسط ...