صندوقِ صندوق‌ها؛ سرمایه‌گذاری در ترکیبی از صندوق‌ها

صندوقِ صندوق‌ها؛ سرمایه‌گذاری در ترکیبی از صندوق‌ها

هدف از تاسیس «صندوقِ صندوق‌ها» دستیابی به سطوح بالاتر تنوع بخشی در سرمایه‌گذاری است. «صندوقِ صندوق‌ها»، به طوری که از نامش پیداست، نوعی صندوق سرمایه ...