عنوان درس

بودجه عمرانی زیرساختی برای ساخت و ساز جاده‌ها، خطوط حمل و نقل و… استفاده می‌شود. دولت سهم این بودجه را بیشتر از بودجه جاری در نظر می‌گیرد، چراکه بودجه جاری هزینه‌زا است و این هزینه مصرف می‌شود اما مسیر توسعه و آبادانی کشور از بودجه زیرساخت عبور می‌کند.

مطالب کلیدی درس

  • اگر دولت بودجه جاری را بیشتر در نظر بگیرد باعث افزایش حقوق و درآمد در جامعه می‌شود. در صورت ناکارآمدی در بخش مشاغل و افزایش درآمد این بخش، بخش تولید رشدی نخواهد داشت و در نتیجه میزان عرضه و تقاضا در جامعه برابر نخواهد بود.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو