عنوان درس

سایت کدال یا سامانه اطلاعات ناشران، سایتی است که در آن ناشران اطلاعیه‌های مربوط به خود شامل صورت‌های مالی، انواع افشاسازی‌ها، مجامع و .. را قرار می‌دهند و تمامی سرمایه‌گذاران می‌توانند اتفاقاتی را که در شرکت رخ می‌دهد، از طریق این سایت دنبال کنند.

مطالب کلیدی درس

  • شرکت‌ها موظفند اطلاعات مالی یا سایر اطلاعات مربوط به شرکت را در سایتی به‌نام کدال قرار دهند تا سرمایه‌گذاران از آن‌ها آگاه باشند.

مدرس دوره

میر سجاد موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو