عنوان درس

اختیار معامله به دو دسته اختیار معامله خرید (call) و اختیار معامله فروش (put) تقسیم می‌شود. خود اختیار معامله خرید و اختیار معامله فروش نیز به صورت جداگانه قابل خرید و فروش هستند.

مطالب کلیدی درس

  • «Long call option» به معنی خرید اختیار معامله خرید و «Short call option» به معنی فروش اختیار معامله خرید است.
  • «Long put option» به معنی خرید اختیار معامله فروش و «short put option» به معنی فروش اختیار معامله فروش است.

مدرس دوره

مهدی آزاد
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو