برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

زمانی که ابزار ایچیموکو را از دسته‌ اندیکاتورها فراخوانی کنید، پنج خط با سه زمان مختلف به نمودار قیمتی ما افزوده می‌شود. چیکو اسپن که از قیمت ما عقب تر است. دو خط کیجو‌نسن و تنکا‌نسن در راستای قیمت قرار می‌گیرند، دو خط span B, span A نیز جلوتر از قیمت ما قرار دارند.

مطالب کلیدی درس

  • سنکو A: میانگین مقدار تنکانسن و کیجونسن در ۲۶ دوره زمانی قبل است.
  • سنکو B: اگر میانگین بیشترین و کمترین قیمت ۵۲ دوره گذشته را محاسبه کنید، مقدار سنکو B در ۲۶ دوره بعد را به دست می‌آید.
  • چیکو اسپن: زمان گذشته قیمتی را با ۲۶ کندل عقب تر از قیمت ترسیم می کند.
  • کیجونسن:میانگین بیشترین و کمترین قیمت طی ۲۶ روز گذشته در نظر گرفته می‌شود.
  • تنکانسن: میانگین بیشترین و کمترین قیمت طی ۹ دوره قبلی در نظر گرفته می‌شود.

مدرس دوره

میرسجاد موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو