عنوان درس

ایزی‌تریدر یکی از سامانه‌های کارگزاری مفید است که در این دوره، نسخه همراه این سامانه را بررسی خواهیم کرد.

مطالب کلیدی درس

  • نسخه همراه سامانه ایزی‌تریدر

مدرس دوره

امیرحسین آل‌بویه
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو