عنوان درس

بازار سرمایه دارای نوسان است و نباید با سودها و ضررهای روزانه تصمیم هیجانی گرفته شود. در بازار سرمایه دو نوع ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک وجود دارد. ریسک سیستماتیک شامل کل بازار می‌شود و با خبر و وقایع بین‌المللی به‌وجود می‌آید. ریسک غیرسیستماتیک نیز شامل وقایع و اتفاقات به‌وجود آمده برای صنعت یا شرکت خاصی است که موجب ایجاد نوسان در سهام می‌شود.

مطالب کلیدی درس

  • ریسک سیستماتیک مربوط به اخبار داخلی شرکت و ریسک غیرسیستماتیک مربوط به اخبار خارجی و بین‌المللی در خصوص صنعت یا بازار مربوطه است.

مدرس دوره

محمد امین رشیدی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو