برای مشاهده دوره ها، با حساب مفید خود وارد شوید.
ورود
در صورتیکه حساب مفید ندارید، میتوانید با ثبت نام در کارگزاری مفید، تمام دوره ها را بصورت رایگان مشاهده کنید.
با توجه به زمانبر بودن فرآیند دریافت کد بورسی پس از ثبت نام اولیه می‌توانید به مدت 5 روز همه دوره‌ها را به صورت رایگان مشاهده کنید

عنوان درس

وضعیت‌های اختیار معامله در حالت کلی به سه حالت اختیار معامله بی‌تفاوت، اختیار معامله در سود و اختیار معامله در ضرر تقسیم‌بندی می‌شود. اختیار معامله بی‌تفاوت حالتی است که اگر خریدار قرارداد، آن را اعمال کند، به سود و ضرر منجر نخواهد شد. اختیار معامله در سود نیز به این صورت است که اگر خریدار قرارداد آن را اعمال کند، به سود خواهد رسید. در خصوص اختیار معامله در ضرر نیز اگر خریدار آن را اعمال کند، متحمل ضرر خواهد شد که معمولا خریدارانی که در ضرر باشند این اقدام را نخواهند کرد.

مطالب کلیدی درس

  • اگر در یک قرارداد اختیار، قیمت نقدی و قیمت اعمال با یکدیگر برابر باشند، هر دو قرارداد اختیار خرید و قرارداد اختیار فروش در وضعیت بی‌تفاوت خواهند بود.
  • اگر در یک قرارداد اختیار، قیمت نقدی بیشتر از قیمت اعمال باشد، قرارداد اختیار معامله خرید در سود و قرارداد اختیار معامله فروش در ضرر خواهد بود.
  • اگر در یک قرارداد اختیار، قیمت نقدی کم‌تر از قیمت اعمال باشد، قرارداد اختیار معامله خرید در زیان و اختیار معامله فروش در سود خواهد بود.

مدرس دوره

مهدی آزاد
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو