عنوان درس

قبلا در خصوص تشکیل مجامع صحبت شده است، اما خود این مجامع چگونه تشکیل می‌شوند؟ در وهله اول وظیفه درخواست تشکیل مجمع به عهده هیئت‌مدیره شرکت است و باید نسبت به انتشار آگهی تشکیل مجمع در سایت کدال (سایت اطلاع رسانی ناشران) اقدام کند. همچنین در کنار هیئت ‌مدیره، دارندگان حداقل ۲۰٪ درصد از سهام شرکت نیز قابلیت و اجازه ارسال درخواست تشکیل مجمع را دارا هستند. لازم به‌ذکر است که تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت مدیران موظفند تا درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه را در سایت کدال، با انتشار آگهی مربوطه داشته باشند.

مطالب کلیدی درس

  • در صورتی‌که هیئت‌مدیره شرکت تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت اقدامی در خصوص ارسال درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه انجام ندهد، بازرس شرکت باید به قضیه ورود کند و درخواست تشکیل مجمع را داشته باشد و نسبت به اطلاع رسانی و درج آگهی در سایت کدال اقدام کند.

مدرس دوره

سید مصطفی موسوی
کارشناس بازار سرمایه

رویدادهای پیش رو